Molnár Károly egyéni vállalkozó  (a továbbiakban: „Egyéni Vállalkozó”)

(székhely: 1123 Budapest, Bán utca 3. mfsz. 1a.; egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 52140028; adószám: 68710943-1-43;  képviselője: Molnár Károly; email: karoly@karolymolnar.com)

A co-leadership.hu honlap igénybevételének általános szerződési feltételei

 1. Általános rendelkezések

Az atlas-platform.org honlapon (a továbbiakban: „honlap”) történő regisztrációval a regisztráló (a továbbiakban: „Ügyfél”) és az Egyéni Vállalkozó között a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott tartalommal, határozatlan idejű, írásba foglalt szerződés jön létre a honlapon elérhető – a vonatkozó felhasználási útmutatóban ismertetett – ingyenes funkciók használatára vonatkozóan.

A honlapon valamely díjköteles szolgáltatásra történő előfizetés esetén az Ügyfél és az Egyéni Vállalkozó között a jelen ÁSZF-ben és az adott szolgáltatás felhasználási útmutatójában meghatározott tartalommal, határozott idejű, írásba foglalt szerződés jön létre az adott szolgáltatás díjköteles funkcióinak használatára vonatkozóan. Az Ügyfél a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó megrendelésétől nem jogosult elállni.

A honlapon nyújtott szolgáltatások lényeges tulajdonságaira, a digitális adattartalom működésére, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésre, és a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességére vonatkozó információkat is a felhasználási útmutatók tartalmazzák.

A honlapon nyújtott díjköteles szolgáltatás díjának adóval növelt teljes összegét, amely a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza a vonatkozó díjtáblázat tartalmazza, és az egyes szolgáltatások díj a megrendelés véglegesítése előtt külön is megjelenik az Ügyfél számára.

Az adott szolgáltatás díja a megrendeléssel egyidejűleg, online, elektronikus úton fizetendő.

Az Egyéni Vállalkozó az Ügyfél megadott adatainak rögzítésén túl az Ügyféllel létrejött szerződést külön nem iktatja, azonban ha az Ügyfél email cím megadásával regisztrál, akkor az Egyéni Vállalkozó az Ügyfél regisztrációjának megérkezését az Ügyfél által megadott email címre küldött üzenetben visszaigazolja, és az Ügyfél a regisztrációját, annak létrehozásától illetve a megerősítő levél postázásától számított 48 órán belül aktiválhatja azzal, hogy az üzenetben foglalt linkre kattint.

 1. Tájékoztatás

Tárhelyszolgáltatás: az Egyéni Vállalkozó részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

GreenGeeks LLC

3411 Silverside Rd.
Tatnall Building #104
Wilmington, DE 19810 USA

Support: support@greengeeks.com
Abuse: abuse@greengeeks.com

Hozzáférhetőség: az Egyéni Vállalkozó a jelen ÁSZF-et úgy teszi hozzáférhetővé, hogy azt az Ügyfél letöltheti illetve kinyomtathatja.

Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni: Online regisztrációs nyomtatvány megfelelő kitöltése, a választott szolgáltatástól függően fizetési mód megadása, kitöltött nyomtatvány ellenőrzése, regisztráció véglegesítése.

Eszközök az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához: az Ügyfél a regisztráció véglegesítése előtt áttekintheti az adatait tartalmazó regisztrációs űrlapot és hiba észlelése esetén azt maga javíthatja ki.

A szerződéskötés lehetséges nyelvei: a szerződéskötésre olyan nyelve(ke)n kerülhet sor, amely nyelveken a jelen ÁSZF a honlapon elérhető. Az elérhető nyelvek listája időről-időre változathat.

 1. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Etv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) rendelkezései irányadóak.

Továbbá, amennyiben a jelen ÁSZF alapján az Egyéni Vállalkozó fogyasztónak minősülő természetes személlyel köt szerződést, akkor arra irányadóak a

 • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”);
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, és
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései is.
 1. Adatvédelem

Az Egyéni Vállalkozó a személyes adatok védelmének kiemelt jelentőséget tulajdonít. Ennek megfelelően az Infotv., a GDPR és az Etv. előírásait betartva kezeljük és tartjuk nyilván a személyes adatokat.

Az Egyéni Vállalkozó az Etv. 13/A.§ -a szerinti adatokat az ott írt célból és módon jogszabály felhatalmazása alapján kezeli, a honlapon történő regisztráció határozatlan idejű fennállása, illetve a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartam alatt. Ezen adatokat az Ügyfél a regisztráció illetve szolgáltatás vásárlása során adja meg, és megadásuk előfeltétele a díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó szerződés létrejöttének.

Amennyiben az Ügyfél valamilyen közösségi oldalon nyitott fiókjával regisztrál a honlapra (pl. Google, Facebook), akkor az Egyéni Vállalkozó részére az adott közösségi oldal vonatkozó adatkezelési szabályai alapján más – a regisztráció során az Ügyfél által ellenőrizhető – adatok is hozzáférhetővé válhatnak, amelyeket az Egyéni Vállalkozó az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Ezen felül az Egyéni Vállalkozó az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén az általa megadott elektronikus levelezési címet hírlevél illetve egyéb gazdasági reklám küldése céljára is felhasználhatja.

Az Ügyfél kizárólag olyan személyes adatokat jogosult a honlapon rögzíteni, amelyekre vonatkozóan ehhez a személyes adat érintettje megfelelő tájékoztatást követően hozzájárult. Ha az Ügyfél harmadik személy jogait sértve rögzít személyes adatokat a honlapon, akkor az Ügyfél teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik az Egyéni Vállalkozó felé az ezzel összefüggésben az Egyéni Vállalkozó által elszenvedett károkért, beleértve a bírságokat és következményi károkat is.

A honlap használata során az Ügyfél által esetleg feltöltött további adatokat az Egyéni Vállalkozó nem kezeli, azok az Ügyfél fiókjában kizárólag az Ügyfél, valamint az Ügyfél által erre időről-időre feljogosított harmadik személyek számára ismerhetők meg. Ilyen adatok lehetnek különösen az ügyfél profiljába önkéntesen feltöltött adatok, profilkép, valamint a holnap által nyújtott szolgáltatások használata során a vizsgált természetes személyeknek az Ügyfél saját maga számára történő azonosításához megadott elnevezések illetve egyéb információk.

Az önkéntesen rendelkezésre bocsátható adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a honlap használatát nem érinti.

Az Ügyfél, illetve a személyes adatok érintettje kérelmezheti az Egyéni Vállalkozótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

A nem jogszabályon, hanem kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében az Ügyfél illetve az érintett bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Ügyfél, illetve az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az Egyéni Vállalkozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az Egyéni Vállalkozó részéről az adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás nem történik.

Az adatokat az Egyéni Vállalkozó jogi- és pénzügyi tanácsadói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg, így például a társaság mindenkori könyvelője, a nyújtott szolgáltatás ellenértékének könyvelése céljából.

Külföldre történő adattovábbításra annyiban kerülhet sor, amennyiben a honlap hátteréül szolgáló tárhelyszolgáltató működése ezt szükségessé teszi. Erre vonatkozóan a tárhely-szolgáltató adatvédelmi szabályozása irányadó:

Amennyiben Ön nem kéri adatainak törlését, azokat az Egyéni Vállalkozó mindaddig tárolja, amíg az Egyéni Vállalkozó a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat nyújtja.

Amennyiben adataiban bármilyen változás áll be, vagy regisztrációját módosítani illetve törölni szeretné, ezt belépést követően a profiljában az adatmódosítás gombra kattintva megteheti. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármely nehézségbe ütközik, kérjük, küldje el adatainak törlése iránti kérelmét a fenti email-címre vagy az Egyéni Vállalkozó székhelyére küldött tértivevényes ajánlott levélben. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése volna, természetesen szívesen állunk rendelkezésére. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával!

 1. A honlap használata

A honlap használatával az Ügyfél által létrehozott tartalmak vagyoni és felhasználási jogai korlátozás nélkül az Ügyfelet illetik, így az Ügyfél jogosult különösen a honlap használatával létrehozott tartalmat saját szellemi alkotásába beilleszteni, azt az Ügyfél által nyújtott szolgáltatás részeként felhasználni, illetve az Ügyfél által a honlap használatával létrehozott tartalmat önálló termékként az Ügyfél által meghatározásra kerülő áron tovább értékesíteni.

A honlap használatával létrehozott tartalmakkal kapcsolatban azonban mindenkor fel kell tüntetni a honlapra történő utalást (linket), és a honlap által létrehozott tartalom felhasználása illetve tovább értékesítése esetén az ügyfél köteles egyértelművé tenni az Ügyféllel szerződő harmadik személy felé, hogy az Egyéni Vállalkozó és az említett harmadik személy között nem jön létre semmilyen jogviszony, az Ügyfélen kívül senki mást nem illeti meg semmilyen jog vagy igény az Egyéni Vállalkozóval szemben.

 1. Az ÁSZF illetve a honlap használata egyéb szabályainak Egyéni Vállalkozó általi módosítása

Az Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét az Egyéni Vállalkozó az Ügyfél által megadott email címre küldi meg vagy a honlapon teszi közzé, és amennyiben az Ügyfél a honlap használatát az Egyéni Vállalkozó által módosított ÁSZF Egyéni Vállalkozó általi elküldését, illetve a honlapon történő közzétételét követően folytatja, ez az ÁSZF módosításainak az Ügyfél általi elfogadását jelenti, és az ÁSZF módosítása annak az Egyéni Vállalkozó általi elküldésének illetve közzétételének napja közül a korábbi időpontban hatályba lép.

Az Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a honlappal kapcsolatos szolgáltatások részletszabályait megváltoztassa. A szolgáltatások részletszabályainak módosított szövegét az Egyéni Vállalkozó a honlapon teszi közzé, és amennyiben az Ügyfél a honlap használatát a módosított szabályok honlapon való megjelenítését követően folytatja, ez a módosított szabályok Ügyfél általi elfogadását jelenti, és a szabályok módosítása annak a honlapon történő közzététele napjával hatályba lép.

Az Ügyfelet az ÁSZF illetve a szolgáltatások módosításával kapcsolatban semmilyen kártérítés vagy díjvisszatérítés nem illeti meg.

 1. Megszűnés, szolgáltatások korlátozása

Mind az Ügyfél, mind az Egyéni Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF alapján az Ügyfél és Egyéni Vállalkozó között fennálló szerződést bármikor, írásba foglalt nyilatkozattal, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani.

Az Egyéni Vállalkozó bármikor jogosult a honlapot megszüntetni, és a honlapon elérhető anyagok rendelkezésre bocsátásával vagy más, a honlappal összefüggésben teljesített szolgáltatás nyújtásával felhagyni, a szolgáltatások körét korlátozni, a szolgáltatások körét illetve nyújtásuk módját megváltoztatni.

Amennyiben az Ügyfél regisztrációjának törlését kéri az Egyéni Vállalkozótól, ezen kérés Egyéni Vállalkozó részére történő eljuttatásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlésével az Ügyfél és az Egyéni Vállalkozó között jelen ÁSZF alapján fennálló jogviszony megszűnik, és az Ügyfél a megszűnéssel elveszíti valamennyi, jelen ÁSZF-ből eredő jogát, így különösen az addig esetleg elkészített és a honlapon az Ügyfél fiókjában elérhető anyagokhoz való további hozzáférés lehetőségét.

A honlap ingyenes funkcióinak Egyéni Vállalkozó általi megszüntetése illetve korlátozása esetén az Ügyfelet semmilyen kártérítés nem illeti meg.

A honlap díjköteles funkcióira vonatkozó határozott idejű előfizetés Ügyfél általi felmondása esetén az Ügyfelet semmilyen díjvisszatérítés illetve kártérítés nem illeti meg.

A honlap díjköteles funkcióira vonatkozó határozott idejű előfizetés Egyéni Vállalkozó általi felmondása, vagy az előfizetéssel lefedett szolgáltatások körének korlátozása esetén az Ügyfelet a határozott időre befizetett díj időarányos, illetve a szolgáltatások körének csökkenésével arányos részének visszatérése illeti meg.

 1. Az Egyéni Vállalkozó felelősségének kizárása

Az Egyéni Vállalkozó a jelen ÁSZF 6. illetve 7. pontja szerinti bármely magatartásáért fennálló minden esetleges felelősségét kizárja. Továbbá az Egyéni Vállalkozó a honlap használatával – beleértve, de nem kizárólag a honlapon elérhető ingyenes és díjköteles tartalmak felhasználását illetve a honlappal összefüggésben nyújtott szolgáltatásokat – kapcsolatos minden egyéb felelősségét is kizárja, beleértve a szerződésszegésért való felelősséget, és az Ügyfél által elszenvedett következményi károkért való felelősséget is.

A honlapon való regisztrációval az Ügyfél az Egyéni Vállalkozó felelősség-kizárását tudomásul veszi és elfogadja, egyúttal az Ügyfél kijelenti, hogy (a) a honlap ingyenes funkciói tekintetében a honlap használatának az ingyenessége, (b) a honlap díjköteles funkcióinak tekintetében pedig a díj mértéke és a honlap funkcióinak használatával az Ügyfél által elérhető anyagi előny aránya megfelelően kiegyenlíti a felelősség-kizárásból eredő hátrányt.

A honlapon való regisztrációval továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyéni Vállalkozó a honlapon elérhető anyagok illetve funkciók gyakorlati alkalmazhatóságáért illetve azokkal bármely eredmény eléréséért felelősséget nem vállal, és az Ügyfél a honlapon való regisztrációval lemond minden, a honlapon elérhető anyagokkal illetve funkciókkal – különösen, de nem kizárólag azok felhasználásával, harmadik személy rendelkezésére bocsátásával illetve harmadik személlyel való megvitatásával, felhasználásának elmulasztásával – összefüggésben keletkező esetleges kárának megtérítése iránti igényéről.

Amennyiben az Ügyfél a honlapon elérhető anyagokat illetve funkciókat harmadik személy rendelkezésére bocsátja, köteles e harmadik személlyel megismertetni jelen ÁSZF-et, és felhívni e harmadik személy figyelmét, hogy a honlapon elérhető anyagokat és funkciókat csak a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozások elfogadásával jogosult megismerni illetve felhasználni.

 1. Fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések

Az alábbi rendelkezések kizárólag olyan Ügyfelek vonatkozásában alkalmazandóak, akik a Ptk. 8:1. §-ának 3. pontja szerinti fogyasztónak minősülnek – azaz a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleket az alábbi jogok nem illetik meg és velük szemben az Egyéni Vállalkozót az alábbi kötelezettségek nem terhelik.

Elállási jog kizártsága: az Ügyfél a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a megrendelés véglegesítése a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatás Egyéni Vállalkozó általi teljesítése megkezdésének minősül, amellyel az Ügyfél elveszíti a Rendelet 20.§-a szerinti elállási jogát. Az Ügyfél a megrendelés véglegesítésével kifejezetten és előzetesen hozzájárul az Egyéni Vállalkozó általi teljesítés ilyen megkezdéséhez.

Az Egyéni Vállalkozó a honlappal kapcsolatban ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, mindazonáltal a díjköteles szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elektronikus illetve postai elérhetőségeken fogadja, illetve egyoldalúan dönthet a honlapon GYIK (gyakran ismételt kérdések) illetve az Ügyfelek által feltett kérdéseket megválaszoló blog működtetéséről.

Az Ügyfél kötelezettsége díjköteles szolgáltatás esetén az egyszeri díj megfizetésére terjed ki, így az Ügyfél kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a megrendelés pillanatára korlátozódik.

Az Egyéni Vállalkozó az Ügyfélnek emailben (elektronikus levélben, amely a Rendelet 4. §-a 9. pontja értelmében tartós adathordozónak minősül) igazolja vissza a honlappal kapcsolatos szerződés létrejöttét az alábbi iratok megküldésével egyidejűleg:

 • a jelen ÁSZF szerződéskötés időpontjában hatályos szövege
 • a megrendelt szolgáltatás felhasználási útmutatója
 • a megrendelés díjának feltüntetése.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a visszaigazolás tartalmazza a Rendelet 18.§-ában előírtakat, azaz

 • a Rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott, jelen ÁSZF szövegében található tájékoztatást; és
 • az Ügyfél által a Rendelet 29. § m) pontja szerint tett – az ÁSZF jelen 8. pontjába foglalt, az elállási jog kizártságára vonatkozó – nyilatkozatra vonatkozó visszaigazolást.

Az Ügyfelet a Ptk. 6:159-6:167.§-a szerinti kellékszavatossági jogok nem illetik meg.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. §-a alapján az Ügyfél panaszával az 1997. évi CLV. törvényben meghatározott békéltető testülethez is fordulhat. Az Egyéni Vállalkozó székhelye alapján illetékes békéltető testület neve és postacíme a következő linken érhető el: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/

Budapest, 2021. január 1.

Molnár Károly egyéni vállalkozó